6 ปีแรกคือฐานสำคัญของชีวิต

ลูกต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

 

ปีการศึกษา 2562

นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ของบริษัทมิตรแท้ประกันภัย