รู้จักบ้านรัก


  • บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กอายุ 1- 4 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการแตกติ่งก้านสาข...

  • เวลาเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (แจ้งให้ทราบในปฏิทิน) เปิดเวลา7.15 น. ปิดเวลา16.00 น. ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้น Toddl...

  • ช่วงปฐมวัย แรกเกิด ถึง หกปี เป็นวัยสำคัญที่ต้องพัฒนากายและใจเพื่อการเป็นคนดีมีศักยภาพเรียนรู้อย่างมีความสุขในบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูต...