หลักสูตร

 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  


  • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล พ.ศ. 2562 (สงวนลิขสิทธิ์หากประสงค์นำไปใช้ โปรดขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร) พัฒนาโดย บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ร่วมกับ โครงการวิจัยนวัต...

  • รายนามผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรประธานโครงการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร. ไพบูลย์ อ่อนมั่งอาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศวที่ปรึกษา 1. อาจารย์ ดร. จารุทัศน์ วงศ์ข้าหล...