นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง


  • การจัดกิจกรรมโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายและส่งเสริทักษะต่างๆด้วยกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากนิทาน เพื่อให้เด็กเกิดความประทับใจต่อหนังสือเล่มนั้น และรู้สึกว่าตน...

  • บ้านรักประยุกต์ใช้แนวการจัดกิจกรรมโดยยึดทฤษฎีพหุปัญญา ส่งเสริมศักยภาพที่หลากหลายของเด็ก เพื่อการกระตุ้น ค้นพบและส่งเสริมต่อไป ปัญญาในด้านต่างๆของเด็กๆที่ควรได้รับการกระตุ้นส่งเสร...

  • Megaskills ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต คุณครูสอนให้หนูรู้จักช่วยเหลือตนเอง เด็กที่ทำอะไรเองจะเป็นเด็กเก่ง จะต้องสามารถทำอะไรๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองบ้าง ...