ความเป็นมา

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กอายุ 1- 4 ปี  ให้มีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ร่างกาย  อารมณ์   สังคม  และสติปัญญา   จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการแตกติ่งก้านสาขาของเส้นใยสมองที่จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงแรกเกิด ถึง 3 ปี   และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล   รวมทั้งแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้ปกครองที่ต้องทำงานในเวลากลางวันและมีบริเวณที่พักอาศัยใกล้เคียง    จัดอยู่ในสถานศึกษาปฐมวัยประเภทโรงเรียนเด็กเล็ก   (Nursery  School)  หมายถึง  สถานดูแลเด็กที่พัฒนาการดูแลเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีสุขภาพดี  ให้เด็กได้เล่นและเรียนพร้อมกัน  เป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาสังคมและสติปัญญาของเด็ก   ให้การดูแลและให้การศึกษาตามความเหมาะสมของวัย  

                เปิดทำการเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2548   ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านรักเนอร์สเซอรี่   จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม  2548  โดยมีนางสาวจารุทัศน์   วงศ์ข้าหลวง   เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ    โดยได้รับเกียรติจากปลัดวรรณวดี  จันทร์อินทร์   ปลัดอำเภอศรีราชา    มาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่   25  ธันวาคม 2548

                บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อกระตุ้นให้มีพัฒนาสมวัย   โดยคำนึงถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546  เพื่อเสริมประสบการณ์ต่างๆสำหรับเด็กตามความเหมาะสมของวัย   คำนึงถึงการเรียนรู้ด้านลักษณะนิสัย  คุณธรรม จริยธรรม  ภาษา  ดนตรี  และศิลปะ   อันเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย    พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆให้เด็กได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามวัย    และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่น   ซึ่งเป็นเจตคติที่ดีที่ทำให้เกิดการเรียนรู้    พัฒนาสู่การเป็นเด็กเก่ง  เด็กดี  และมีความสุข  รักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

              ปี 2549  เข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   เพื่อพัฒนามาตรฐานครู  พี่เลี้ยง  และการดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กให้ดียิ่งขึ้น

             ปี 2555  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานรับเลี้ยงเด็กที่ดำเนินการได้มาตรฐาน

             ปัจจุบันบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  สาขาศรีราชา  ขยายพื้นที่เป็น 2 อาคาร ได้แก่ บ้านเลขที่ 151/311-312  เพิ่มห้องเรียนเป็น 7 ห้องเรียน

             ปี 2556  บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  เปิดสาขาอมตะนคร  เพื่อขยายโอกาสให้เด็กที่พักอยู่บริเวณอำเภอเมือง  มีโอกาสได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมในรูปแบบเดียวกับสาขาศรีราชา