ระเบียบการ

 

เวลาเรียน                              

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  8.00-15.00 น.

หยุดวันเสาร์  วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (แจ้งให้ทราบในปฏิทิน)

เปิดเวลา 7.15 น.          ปิดเวลา 16.00 น.

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ชั้น Toddlers                                  อายุ 1-2 ปี

ชั้น Nursery 1                                 อายุ 2-2.6  ปี

ชั้น Nursery 2                                อายุ 2.6-3 ปี

ชั้น Pre-Schoolers 1-3                     อายุ 3-6 ปี

 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์และเยี่ยมชม 

1.  ก่อนเข้าสัมภาษณ์และเยี่ยมชม 

ผู้ปกครองควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจากเว็บไซต์นี้ให้เข้าใจ

เกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลก่อนและพิจารณาว่าสอดคล้อง

กับแนวการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวท่านหรือไม่ 

2.  โทรศัพท์นัดหมาย 

เข้าสัมภาษณ์และเยี่ยมชมล่วงหน้าที่หมายเลข  086-3167741  

3. ผู้ปกครองนำเด็กมาสัมภาษณ์ในวันเวลาที่นัดหมาย  

พิจารณารับเข้าเรียนจาก

    3.1 สัมภาษณ์เด็กเพื่อจัดเด็กเข้ากลุ่มห้องเรียนที่อยู่ในระดับพัฒนาการใกล้เคียงกัน  

    3.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองเพื่อทราบถึงทัศนคติ การอบรมดูแลบุตร

เพื่อพิจารณารับผู้ปกครองที่มีทัศนคติสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอน

ของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ

 

 

ขั้นตอนการสมัคร 

1.  เมื่อพิจารณารับเข้าเรียนแล้ว  

ผู้ปกครองจะได้รับการนัดหมายวันเข้าเรียนวันแรกตามคิวการรับนักเรียนใหม่  

2.  จองสิทธิ์  

ผู้ปกครองเขียนใบสมัคร  พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร 

ชำระเงินจองสิทธิ์โดยถือเป็นการจองสิทธิ์  พร้อมรับชุดนักเรียน

เครื่องนอน และหนังสือตลอด 1 ปีการศึกษา 

3.  ปฐมนิเทศเป็นรายครอบครัว

4. วันเข้าเรียนใหม่  ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันเข้าเรียนวันแรก 

พร้อมชำระค่าเรียนเป็นรายภาคเรียน 

 

 

เอกสารที่ใช้ในวันสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1. สำเนาสูติบัตร   2  ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  2  ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  1  ฉบับ

4. รูปถ่ายเด็กขนาดใดไม่เกิน 4x6 นิ้ว  จำนวน  5  รูป

5. รูปถ่ายคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่อนุญาตให้มารับแทนท่านละ 1 รูป

6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่อนุญาตให้รับแทน 

พร้อมเขียนกำกับว่า "อนุญาตให้รับแทนบิดามารดา" จำนวน 1 ฉบับ

7. ภาพแผนที่บ้านของเด็ก   (เพื่อความสะดวกในการติดต่อกรณีฉุกเฉิน)

 

 

คำแนะนำ

1.ผู้ปกครองควรติดต่อก่อนกำหนดที่ประสงค์ให้บุตรเข้าเรียนก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

เพื่อจัดลำดับเข้าเรียนและเพื่อให้ครอบครัวมีเวลาเตรียมตัว

2.ในวันสัมภาษณ์และเยี่ยมชม  หากพิจารณารับเข้าเรียนแล้ว 

ผู้ปกครองสามารถสมัครและจองสิทธิ์ได้ในวันเดียวกันโดยไม่ต้องนัดหมายใหม่  

3.ในกรณีที่มีเด็กเต็มตามจำนวน  หรือ  พิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถรับเด็กไว้ในความดูแลได้  

จะแนะนำเนอร์สเซอรี่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง