การสอบเข้าอนุบาล

ภารกิจหลักของบ้านรักคือการดูแลและกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  พัฒนาศักยภาพสมองที่มีส่วนกำหนดพฤติกรรมเด็กในด้านความเก่งและความดี   รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กเข้าเรียนระดับอนุบาลได้อย่างมีความสุข    กิจกรรมของบ้านรักจึงกระตุ้นให้เด็กมีความสามารถและมีความพร้อมสำหรับการสอบ    มีความพร้อมสำหรับการเรียนระดับอนุบาล   คุณพ่อคุณแม่จึงวางใจได้ว่าลูกของท่านจะสามารถสอบเข้าได้ด้วยตนเอง  นำความภาคภูมิใจมาสู่ท่านและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนโดยไม่ต้องฝากเข้าเรียน      เมื่อเข้าเรียนระดับอนุบาลแล้วก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพ     โดยบ้านรักจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองในการเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล  ประชุมเตรียมความพร้อม  แจ้งวันซื้อใบสมัครให้ทราบ  (ในการสอบ   โรงเรียนจะสอบสัมภาษณ์  ถาม-ตอบในเรื่องราวต่างๆ   โรงเรียนจะดูความพร้อมและความสามารถผ่านการเล่น   มีการทดสอบวิชาการเบื้องต้นสำหรับบางโรง)   สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าแต่มีอายุครบเกณฑ์และผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลเลย  แนะนำให้ผู้ปกครองนำเด็กมาเตรียมความพร้อมที่บ้านรักในระยะเวลาที่พอสมควรเพื่อให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้สามารถสื่อสาร  ช่วยเหลือตนเองตามสมควร  มีสมาธิและมีความพร้อมที่จะเรียนร่วมกับเพื่อนๆในระดับอนุบาล