อาคารและห้องเรียน

อาคารสถานที่กว้างขวาง  แยกห้องเรียนเป็นสัดส่วน  เด็กแต่ละห้องเรียนมีอายุต่างกัน 6 เดือน  โดยดูพัฒนาการและอายุจริงในการพิจารณาจัดห้องเรียน

ห้องเรียนมีขนาดเล็กเพื่อจัดกลุ่มเด็กในห้องให้มีจำนวนไม่มาก  เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 

ห้องเรียนมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฏกระทรวง  ได้แก่  ไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษ  อาคารมีรั้วกั้น   มีทางเข้าออกไม่น้อยกว่า 2 ทาง  อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง  มีแสงสว่างทั่วอาคาร  มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม  มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยและเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ    ปลั๊กไฟสูงจากพื้น 1.50 เมตร  ห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก 

ของเล่น  คัดสรรของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ  ทั้งรูปแบบวิถีไทยและของเล่นจากต่างประเทศที่ใช้วัสดุปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก