Literature Based Learning

การจัดกิจกรรมโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน

เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายและส่งเสริทักษะต่างๆด้วยกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากนิทาน

เพื่อให้เด็กเกิดความประทับใจต่อหนังสือเล่มนั้น และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

รวมทั้งเกิดการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องนั้นโดยผ่านประสบการณ์จริงที่มีความหมายต่อเด็ก

      

 

 

 

            

 

ในแต่ละเดือน  เด็กและครูจะช่วยกันจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอ

ผลการเรียนรู้จากกิจกรรม Literature based Learning

 

 

 

 

นอกจากนี้เด็กๆยังมีโอกาสได้ทำกิจกรรมในห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ

 

 

มีกิจกรรม  read aloud ทุกวันเพื่อสร้างทักษะการอ่านเริ่มแรกให้กับเด็กๆ

  

 

เด็กจะได้ฝึกภาษาเริ่มแรกทั้งฟังพูดอ่านเขียน

โดยมีครูเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน