ครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร

 

อัตราเฉลี่ยของครูกับเด็กของบ้านรักเนอร์สเซอรี่คือ  เด็ก  5  คน  ต่อ  ครู 1 คน 

 

โดยมีพี่เลี้ยงอำนวยความสะดวกและดูแลสุขอนามัยต่างหาก   

 

มีครูสอนภาษา  ดนตรี  ศิลปะ เทควันโด บัลเล่ต์ ทำการสอนต่างหาก  

 

โดยแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามอายุ   ซึ่งใช้วิธีการให้เด็กดูตัวแบบจากเพื่อน 

 

ปกครองแบบกลุ่มโดยให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของเด็กเป็นรายบุคคล  

 

      เด็กสนิทกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่า  การงอแงกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจมีมากกว่า 

เพราะเมื่อเข้ากลุ่มกับเพื่อนแล้วเด็กจะสนใจกิจกรรมและเพื่อนมากกว่าทำตามใจตนเอง   

 และบริเวณโดยรอบของบ้านรักยังเอื้อให้ครูและพี่เลี้ยงสามารถมองเห็นเด็กใกล้ชิดตลอดเวลา  

 

(หากต้องการนำข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)