การป้องกันโรคติดต่อ

 

 

 

 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมีการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก    ดังนี้

 

1.   มีการตรวจสุขภาพก่อนรับเด็กในเวลาเช้า   ด้วยเครื่องสแกนอุณหภูมิและไฟฉาย  เพื่อคัดกรองเด็กที่มีอาการป่วย   หากพบแผลตุ่มในปากที่มี

 

ลักษณะใกล้เคียงโรคมือเท้าปาก   มีไข้   จะขออนุญาตให้ผู้ปกครองรับเด็กกลับไปพบแพทย์ในทันที    และจะมาเรียนได้ต้องมีใบรับรองแพทย์มา

 

แสดง  

 

2.  ให้เด็กล้างมือทันทีที่มาถึง   และล้างมือก่อนหลังรับประทานอาหาร

 

3.  ระมัดระวังไม่ให้เด็กเอาของเล่นหรือเอามือเข้าปาก

 

4.  สังเกตอาการผิดปกติของเด็กสม่ำเสมอ  และรายงานผู้ปกครองทราบ

5.  ติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  และมีจดหมายแจ้งเพื่อระมัดระวังไปยังผู้ปกครอง

6.  มีการฆ่าเชื้อเครื่องเรือน  ของเล่น  ขอบประตู   ราวบันได   และสิ่งที่เด็กๆจับทุกวัน   โดยเฉพาะราวบันได  จะเช็ดฆ่าเชื้อวันละ 2 ครั้ง

 

7.  เน้นย้ำให้ท่านผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการระมัดระวังร่วมกัน  เพราะท่านผู้ปกครองทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่สุด  พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติร่วมกันในวันสมัครเรียน

 

8.  ในกรณีที่พบเด็กป่วยเป็นโรคติดต่อ 1 คน  จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังเพื่อนๆและควบคุมการระบาดของโรคด้วยการประกาศปิดเรียน 1 สัปดาห์ 

 

ตามประกาศกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   ระหว่างนั้นจะมีการฆ่าเชื้ออย่างเข้ม  ทั้งหมดนี้เป็นการป้องกันเท่าที่เนอร์สเซอรี่สามารถทำได้   แต่ก็อาจเป็นไป

 

ได้ที่จะมีการติดเชื้อ  เนื่องจากเด็กอายุ 1-4 ปีมีภูมิต้านทานต่ำ  และเชื้อบางชนิดก็แพร่กระจายได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการปรากฏชัดเจน  

(หากต้องการนำข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)