ทำไมไม่เปิดเรียนวันเสาร์อาทิตย์

ปัจจัยสำคัญที่สุดในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพคือ  บุคลากร   บุคลากรต้องเป็นคนดี มีความรู้และมีความสุข  เมื่อตนเองเป็นคนดี มีความรู้และมีความสุขแล้วจึงจะสามารถดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้   บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จึงไม่มีบริการดูแลเด็กในวันเสาร์อาทิตย์  เพราะวันเสาร์อาทิตย์ถือเป็นวันหยุดที่บุคลากรต้องหยุดพักผ่อนกับครอบครัว ดูแลครอบครัว  ดูแลตนเองให้มีความสุขด้วยการพักผ่อน หรือศึกษาเพิ่มเติม  รวมทั้งเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ   เพื่อกลับมาปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในวันจันทร์ถึงศุกร์   ส่วนตัวอาคารและบริเวณเนอร์สเซอรี่จะต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพิเศษ  ซ่อมแซมสิ่งชำรุดต่างๆให้อยู่ในสภาพดีเสมอ  จึงไม่เปิดเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ 

(หากต้องการนำข้อความนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  โปรดขออนุญาตและอ้างอิงแหล่งที่มา)