ทำไมต้องสัมภาษณ์ครอบครัวก่อนรับสมัคร

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมุ่งเน้นคุณภาพของเด็กมากกว่าปริมาณของเด็ก  จึงสามารถรับเด็กในแต่ละปีการศึกษาได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น  การพิจารณารับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีทัศนคติสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและแนวการจัดการเรียนการสอนของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล  จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างพ่อแม่และครูในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ เพราะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนั้นจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ดังนั้นการสัมภาษณ์ผู้ปกครองทั้งจากการทำแบบสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจึงมีส่วนสำคัญในการพิจารณารับเด็กเข้าเรียน  ผู้ปกครองที่มีทัศนคติที่ดี  เป็นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม   เลี้ยงลูกถูกทาง  และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กอยู่เสมอ  คือคุณสมบัติที่สำคัญมากในการสร้างสังคมเล็กๆของเราให้เกิดความร่วมมือครู พ่อแม่ และครอบครัวของเพื่อนลูกๆในบ้านรักจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้ออาทร  รวมทั้งทำให้เกิดการพัฒนาเด็กอย่างเต็มประสิทธิภาพวัยทองของชีวิต 0-6 ปี ในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จึงเป็นวัยทองของชีวิตที่มีความหมายมีคุณค่าและสร้างฐานสำคัญที่แข่งแกร่งให้กับเด็กได้อย่างมีคุณภาพ  ส่วนการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็กในวันสัมภาษณ์นั้นเป็นเพียงเบื้องต้น เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มเด็กเข้าห้องเรียนที่เหมาะสมเท่านั้น  (ยกเว้นนักเรียนมาสมัครเรียนใกล้เวลาสอบเข้าโรงเรียนอนุบาล  จะพิจารณาพัฒนาการเป็นสำคัญก่อนรับ)