ทำไมต้องฝึกให้เด็กทำสิ่งต่างๆเอง

  

คุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่ากิจวัตรในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

มุ่งหมายให้เด็กอายุ 2-3ปี ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้  ไม่ว่าจะเป็น จัดเก็บรองเท้า 

หยิบกระเป๋า  ตอกบัตรเข้าออก (โดยจำบัตรตนเองได้)

ตักข้าวกินเอง  เก็บจาน (โดยแยกจาน ช้อนออกจากกันได้)  หยิบน้ำจากกระติกของตนเองดื่มได้ 

หยิบที่นอนมาปูและเก็บเข้าที่ได้  เดินขึ้นลงบันไดเองโดยมีราวจับ  หยิบอุปกรณ์ศิลปะมาใช้และเก็บเข้าที่ได้

กิจวัตรง่ายๆเหล่านี้ถูกบ่มเพาะในตัวเด็กจนเป็นวิถีชีวิตในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง  ภูมิใจในความสามารถของตนเอง

โดยมีผู้ใหญ่จัดสถานการณ์และดูแลอยู่ใกล้ชิดแต่ปล่อยให้เด็กมีอิสระในการลงมือทำ

การดูแลในบ้านรักจึงไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการประคบประหงมเด็ก 

แต่ออกมาในรูปแบบของการเชื่อมั่นในความสามารถของเด็ก

สนับสนุนให้กำลังใจและชื่นชมในศักยภาพของเด็ก  ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการ 

เด็กวัยเตาะแตะ อายุ 1-3 ปีมีพัฒนาการอยู่ในขั้น

"ความเป็นตัวของตัวเอง / ความไม่มั่นใจในตนเอง (Autonomy / Doubt)" 

ตามทฤษฎีของอิริค อิริกสัน  (Erik Erikson) ที่กล่าวว่าเด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาก 

เด็กมักพยายามทดลองใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง  

เด็กเริ่มมีความต้องการการเป็นอิสระ  ถ้าเด็กได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่างๆโดยมีการให้กำลังใจจากผู้ใหญ่ 

เด็กจะพัฒนา  ความเป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง  

 แต่ถ้าผู้ใหญ่ทำให้เสียหมด  เด็กจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไม่มั่นใจในความสามารถของตน 

และจะกลายเป็นปมฝังในใจของเด็กว่าตนเองไม่มีความสามารถ และไม่มั่นใจในความสามารถของตน

ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตและการทำเรื่องอื่นๆต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นด้วย

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว (2552 : 85-87)  กล่าวว่า  การฝึกให้เด็กทำอะไรเองมีข้อดีมากมาย

เช่น  เด็กรู้จักการพึ่งพาตนเองซึ่งส่งผลต่อความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถทำอะไรเองได้สำเร็จ   

เด็กได้ฝึกทักษะการประสานสัมพันธ์มือกับตา  เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา   

เด็กมีความรับผิดชอบให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควร  ฝึกฝนเรื่องกฏเกณฑ์และระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม  

เด็กที่ได้รับการฝึกฝนในการช่วยเหลือตนเองมากดีจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้ดีกว่า  

เด็กที่ไม่ได้รับการฝึกจะทำเมื่อตนอยากทำ เอาแต่ใจ จึงไม่ค่อยมีความพร้อม

ดังนั้นการที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กทำสิ่งต่างๆเอง เช่น ตักข้าว

ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร โดยมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่เพียงห่างๆ   

ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง

จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจ ภูมิใจในตนเอง แก้ปัญหาเป็น  เป็นเด็กที่มีหัวใจแข็งแกร่ง 

โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆในวัยเตาะแตะนี่เอง