เด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดกิจกรรมรูปแบบ พหุภาษา  (Multilingual) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิด  การรับฟังและทำความเข้าใจภาษาที่ได้ยินในช่วงแรกจะทำให้เด็กสามารถแยกแยะเสียงของภาษาที่แตกต่างกันโดยที่เด็กไม่สามารถบอกว่าเป็ยเสียงของภาษาใดภาษาหนึ่ง   จากการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กที่เรียนหลายภาษา  ช่วงแรกอาจมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าแต่ไม่มีผลในระยะยาว   แต่การสอนภาษาที่ สอง สาม ให้กับเด็กต้องเริ่มตั้งแต่อายุก่อน 7 ปีเพราะเด็กจะสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องแตกฉาน  โดยเป็นการจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  มีความสม่ำเสมอ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์  ช่วยเริ่มต้นให้เด็กคุ้นเคยกับความแตกต่างของภาษาแล้วค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเป็นระบบและถูกต้อง  การเรียนภาษาอื่นในระยะถัดไปก็จะไม่เป็นปัญหา (นิตยา  คชภักดี.   แนวการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิดถึง 5 ปี ส่วนที่ 3 พัฒนาารด้านสติปัญญาและภาษา  2548  : 190-192)   แต่เพื่อป้องกันการสับสนทางภาษาซึ่งอาจส่งผลต่อการพูดล่าช้า  บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กที่ฟัง พูด ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจดีแล้ว  ซึ่งไม่มีผลต่อการเรียนรู้การออกเสียงสำเนียง (accent) ในการเรียนภายหลังที่พูดภาษาแรกได้และเป็นผลดีกับเด็กในเรียนรู้ภาษาไทย   รู้จักภาษาของตนเองก่อนที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นๆและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  เด็กยังได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กไทย  แต่พร้อมเปิดใจเรียนรู้ภาษาอื่นและวัฒนธรรมอื่น เป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาเซียนในอนาคตอันใกล้