พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557

คณะครูละนักเรียนทุกชั้นร่วมพิธีไหว้ครู

เพื่อให้คุณครูทุกท่านรำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาชีพ "ครู"

และปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อ "ครูคนแรก"

"ครูคนแรก" เป็นผู้สอนวิชาชีวิต  ฝึกหัดตั้งแต่การเดิน การพูด การกิน การฝึกขับถ่าย

รวมไปถึงทักษะพื้นฐานต่างๆในการมีชีวิต

วันหนึ่งข้างหน้า เมื่อเด็กๆโตขึ้นอาจจำครูคนแรกของชีวิตไม่ได้

และมีโอกาสไม่มากที่จะได้กลับมาพบ "ครูคนแรก" อีก

ดังนั้นในทุกวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจึงจัดพิธีไหว้ครูให้เด็กๆมีโอกาสขอบพระคุณ "ครูคนแรก"

และซึบซับการแสดงออกถึงความกตัญญูอันเป็นอัตลักษณ์ไทย