ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม "ครูพันธุ์ใหม่ ยุคดิจิตอล"

วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

คุณครูแอม ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ได้รับเชิญจากบริษัทแปลนฟอร์คิดส์เป็นวิทยากรการอบรม  "ครูพันธุ์ใหม่ ยุคดิจิตอล"

ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร  และโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการอบรมดังกล่าว  มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดต่างๆในเขตภาคกลาง

และภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก