ประวัติผู้รับใบอนุญาต

 

 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต

 

อาจารย์ ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง

 

การศึกษา

ปริญญาเอก  สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  สาขาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัยศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาส่งเสริมการอ่าน

ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอนวิชารักการอ่านและครูปฐมวัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

นักเขียนนิตยสาร Real Parenting  บันทึกคุณแม่ Kids and school

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และ วิทยากรเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในองค์กรต่างๆ

อาทิ โครงการนิทานเพื่อนรักของบริษัทแปลนฟอร์คิดส์ 

งานเทศกาลนิทานในสวนของมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ปณิธานก่อตั้งบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

เพื่อเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ

และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย