ผลงาน

วิทยากร การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยสื่อสร้างสรรค์จากนิทานเพื่อนรัก

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

ร่วมทำงานวิจัย "ยกระดับศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ"

จัดโดยสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 วิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1-7

มีผู้เข้าอบรมจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ทั้งหมด  7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,800 คน

จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ณ นกฮูกเนอสเซอรี่ กรุงเทพมหานคร,   วิทยาลัยจันทรวี จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนอิสเทิร์นบริบาล จ.ชลบุรี และ โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์ จ.สุพรรณบุรี

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านเสือใหญ่และบ้านแห่งความหวัง

 

 

วิทยากรการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการและผู้ดูแลเด็ก

มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 500 คน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

วิทยากรการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการและผู้ดูแลเด็ก

มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 500 คน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย

 

 

วิทยากรอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลเด็ก

มีผู้เข้าอมรม 2 รุ่น  รวมทั้งสิ้น 500 คน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

วิทยากรการอบรม "จากภาษาสู่การสร้างสมรรถนะทั้ง 7 ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย"

จัดโดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

 

 

วิทยากร งานเทศกาลนิทานในสวน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี

 

 

 

 

วิทยากร อบรม"ครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล" ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรีและจังหวัดพิจิตร  

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

โดยมีครูปฐมวัยในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมอบรม

 

 

วิทยากร  การอบรม "ครูพันธ์ใหม่ยุคดิจิตอล"  ณ โรงเรียนดาราสมุทร  จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

โดยมีครูปฐมวัยในภาคตะวันออกเข้าร่วมอบรม

 

วิทยากร  การอบรม "ครูพันธ์ใหม่ยุคดิจิตอล"  ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี   

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์  โดยมีครูปฐมวัยในภาคกลางเข้าร่วมอบรม

 

 

 

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก  จัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ ลำปาง สุโขทัย ตาก  พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เข้าร่วมอบรม

 

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

ณ โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดพังงา สงขลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมอบรม

 

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

  ณ โรงแรมตักสิลา  จังหวัดมหาสารคาม

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา  ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อุดรธานี ชัยภูมิ  เลย

กว่า 150 คน เข้าร่วมอบรม

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

 ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์  จังหวัดลพบุรี

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี  สิงห์บุรี  กาญจนบุรี  กว่า 200 คน เข้าร่วมอบรม

 

ผู้เชี่ยวชาญ  ร่วมวิพากษ์หลักสูตรความเป็นพลเมืองไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

วิทยากร การอบรม "เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก"  ณ สาธิตเนอสเซอรี่

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะทำงานร่างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สาขาผู้ดูแลเด็ก 

จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

 

 

 

วิทยากร จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

 

วิทยากรอบรม "เทคนิคการใช้หนังสือสำหรับเด็ก" ให้แก่คุณครูและพี่เลี้ยงของโรงเรียนบ้านเด็กไทย กรุงเทพมหานคร

 

 

วิทยากรอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย 

ณ โรงเรียนอนุบาลการุณย์ จังหวัดตาก

 

 

 วิทยากรอบรมผู้ปกครองหัวข้อ "รักลูก อ่านให้ลูกฟัง"  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
มีผู้ปกครองร่วมการอบรมทั้งสิ้น กว่า 400 คน

 

วิทยากรอบรมผู้ปกครองหัวข้อ "รักลูก อ่านให้ลูกฟัง"  ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม

มีผู้ปกครองชั้นอนุบาล 1 ร่วมการอบรมทั้งสิ้น 80 คน

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศต.21"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จำกัด ณ โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาด หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศต.21"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จำกัด ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง 

 

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัยโครงการสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการและผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

  

 

 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงและผู้ปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

วันที่ 29 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี 

 

 

การอบรม"ครูปฐมวัยมืออาชีพ" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยมีนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอบรม

 

วิทยากรอบรมครูศูนย์เด็กเล็กสังกัดอบต.เสาธงหิน
ในหัวข้อ"การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 " 
ณ ธีรมารีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

 วิทยากรในการอบรมหัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0"

จัดโดย โครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 

 

 วิทยากรในการอบรมหัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0"

จัดโดย โครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

วิทยากรอบรมครูศูนย์เด็กเล็กสังกัดอบต.เสาธงหิน
ในหัวข้อ"การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 "

ณ ธีรมารีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

 

 วิทยากรในการอบรมหัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0"

จัดโดย โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ"ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ : เตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "การพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต. 21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาปฐมวัย

สังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 


วิทยากรการอบรมหัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

สำหรับ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร


วิทยากรการอบรมหัวข้อ สร้างห้องเรียนปฐมวัยอย่างไรให้มีความสุข 

จัดโดย สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

วิทยากรการอบรมหัวข้อ อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

จัดโดย สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

วิทยากรการอบรมหัวข้อ อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ กับ นิทานเพื่อนรัก

พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

จัดโดย โครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ โรงเรียนกมลลักษณ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ณ โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ณ โรงเรียนตันติวัตร จ.นครศรีธรรมราช

 

 

วิทยากรอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

โดยมีครูปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมการอบรม

 

 

 

วิทยากรอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

โดยมีครูปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมการอบรม

 

 

วิทยากรการอบรม "การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย"

จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โดยมีคุณครูจากภาคใต้เข้าร่วมการอบรม 200 คน ณ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย มาร่วมงาน

และมีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมการอบรม 270 คน

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

และ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย มาร่วมงาน

และมีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมการอบรม 250 คน

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรม 360 คนวิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในกทม. ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก เข้าร่วมการอบรม 600 คน (รวม 2 วัน)

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมการอบรม 260 คน