Creative Art

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กได้ในหลายด้าน 

ร่างกาย - พัฒนาประสาทสัมผัส กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์มือกับตา

อารมณ์ - ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดเกี่ยวกับตนเอง  ควบคุมตนเอง และเชื่อมมั่นในความสามารถของตน

สังคม - ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ผู้ใหญ่ ฝึกการปรับตัว และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง

สิตปัญญา - ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดวิจารณญาณ ตั้งใจจดจ่อ เข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว  

ภาษา - ส่งเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจภาษา รู้จักใช้ภาษา สามารถสื่อความหมายด้วยการพูด ท่าทาง สัญลักษณ์

จริยธรรม - ส่งเสริมให้เด็กรู้ผิดชอบชั่วดี และ มีวินัยจากการทำกิจกรรม

สร้างสรรค์ - ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกในด้านทัศนศิลป์