Ballet

 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลให้ความสำคัญกับศักยภาพที่แตกต่างของเด็ก

จึงออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้มีกิจกรรมหลากหลาย
ตอบสนองความสามารถ ความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน
บรรจุกิจกรรมเสริมศักยภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สำหรับกิจกรรมบัลเล่ต์ ใช้หลักสูตร RAD 
(The Royal Academy of Dance)
สอนโดยคุณครูที่ได้รับวุฒิบัตรการสอนหลักสูตร RAD สำหรับเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นคุณครูท่านเดียวกันทั้งสาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

มีประสบการณ์ในการสอนที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมากว่า 3 ปี