Toilet Time

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลให้ความสำคัญกับส่งเสริมสุขอนามัยของเด็ก

ด้วยการฝึกให้เด็กหัดใช้ห้องน้ำ รู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย