มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

บ้านรักเนอร์เซอรี่สคูล เป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 3 ประการ คือ   

1. การบริหารจัดการที่ดี

2. กระบวนการบริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพ

3. ประสิทธิผลของการดำเนินงานคือเด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

 

ทิศทางการพัฒนา

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมีทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาสถานพัฒนาเด็กดังนี้

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก

                                1.1 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ

                                1.2 การบริหารจัดการบุคลากร

                                1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานรับเลี้ยงเด็ก

                                1.4 มาตรการด้านความปลอดภัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก

                                1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

                                2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก

                                2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

                                2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์

                                2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

                                2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็ก

                                3.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

                                3.2 เด็กมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม

                                3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

                                3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

กลยุทธ์

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานพัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานในการบริหารจัดการตามมาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ