พม.จ.ชลบุรี

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

เป็นประจำทุกปี