writing

 

 ธรรมชาติของพัฒนาการ เริ่มจากส่วนหยาบไปหาส่วนย่อย  เราจึงเห็นเด็กเล็กๆจับดินสอหรือสีเทียนด้วยการกำทั้งมือ

เด็กที่ได้รับโอกาสในการขีดเขี่ย ได้รับแรงเสริมอย่างเหมาะสมจะพัฒนาสู่การจับดินสอด้วยนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วมาก

ควบคุมดินสอหรือสีเทียนจนสามารถระบายในขอบเขตหรือลากไปในทิศทางที่ต้องการได้ 

โดยอาศัยการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือและตาซึ่งจะพัฒนาสู่การเขียนอักษรได้ในที่สุด

ดังนั้นในระยะแรก ถ้าพบเด็กจับดินสอด้วยการกำทั้งมือไม่ต้องดุ ตี ตำหนิเด็ก 

หรือ ขอให้ครูช่วยสอน เพราะนั่นคือวุฒิภาวะตามวัย 

การที่ผู้ใหญ่พยายามประดิษฐ์ท่าทางการเขียนของเด็กรวมไปถึงการจับมือเด็กเขียนก่อนที่เด็กจะมีความพร้อม 

มักส่งผลต่อจิตใจของเด็กอย่างมาก  เด็กจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเขียน รู้สึกว่ายาก ไม่สนุก 

 ถูกบังคับ รู้สึกขัดใจที่ไม่ได้รับอิสระ

และมักส่งผลต่อการเรียนการเขียนที่เป็นแบบแผนในระยะถัดมาด้วย

การสอนเขียนที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล คำนึงถึงความพร้อมของเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ