Sensory Play

Sensory คือระบบประสาทความรู้สึกของมนุษย์ ที่พัฒนาได้จากการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

เช่น การหยิบจับสิ่งของที่มีพื้นผิวต่างกัน หรือการดมกลิ่นต่างๆ

ซึ่งช่วยทำให้สมองมีความคิดความจำ เซลล์ประสาทและใยประสาทจะเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง 

สมองจึงพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจึงให้ความสำคัญกับการกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็กอย่างมาก