Reading

ก่อนเริ่มสอนหลักภาษาให้กับเด็ก เด็กควรคุ้นเคยกับการอ่านเสียก่อน
รู้ว่าหนังสือมีไว้อ่าน อ่านจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง
ภาพและอักษรนั้นอ่านได้ อักษรทุกตัวมีชื่อเรียก
สิ่งเราพูดกันนั้นเขียนได้ และสิ่งที่เขียนก็อ่านได้ด้วย
สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนก่อนที่จะเริ่มการอ่านที่เป็นแบบแผน
เด็กที่มีทักษะการอ่านเริ่มแรกดีจะเรียนรู้วิธีการอ่านได้รวดเร็วมาก
ดังนั้นหากจะสอนเด็กอนุบาลให้อ่านออกเขียนได้อย่างมีความสุข
ครูและพ่อแม่ต้องเตรียมฐานกระบวนการอ่านตั้งแต่ก่อน 3 ปี
จากการศึกษาเด็กระยะยาวตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 5 ปี พบว่า
เด็กทีได้รับการเลี้ยงดูด้วยสิ่งแวดล้อมทางการอ่าน
จะมีความสามารถในการรู้หนังสือดีมาก 
ในทางกลับกันเด็กที่ถูกเลี้ยงดูด้วยโทรทัศน์ แท็ปเล็ต โทรศัพท์
สื่อวีดีทัศน์ต่างๆมากเกินไป แม้จะมีความจำดี 
สำเนียงภาษาต่างประเทศดี แต่มีความสามารถในการรู้หนังสือช้ากว่า 
และมักมีพัฒนาการด้านการพูดล่าช้า มีทักษะการสนทนาสื่อสารไม่ดี 
สมาธิสั้น และมีทักษะการคิดไม่เท่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการอ่าน