Science

 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะให้เด็กสามารถคิดหาเหตุผล

สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัยด้วยการทำกิจกรรมที่ลงมือทำด้วยตนเอง

และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การจำแนก การวัด 

การสื่อความหมาย การลงความเห็นจากข้อมูล

การคำนวณ  การหาความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างและที่ว่างกับเวลา