Manipulative Play

 การเล่น ช่วยให้เด็กรู้จักตัดสินใจ วิเคราะห์และแก้ปัญหา  เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดรูปร่างน้ำหนัก ความยาว ความสูง

ลำดับ การเปรียบเทียบ รู้จักเหตุและผลของการกระทำ