การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล พ.ศ.2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ของนิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกับ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

โดยการศึกษาสภาพการเรียนการสอนจริง และเอกสาร

ซึ่งหลังจากคณะจัดทำได้ทำร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงมีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลทั้งสองสาขา

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของชุมชน