สถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค


 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร ให้ความสำคัญกับมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค เป็นเวลากว่า 12 ปีที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อในเด็กและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยมีการรณรงค์ให้ผู้ปกครองงดพานักเรียนไปรับเชื้อจากสถานที่ที่มีความเสี่ยง ไม่พานักเรียนที่มีอาการป่วยมาเรียน มีการคัดกรองนักเรียนที่อยู่ในภาวะสงสัยป่วยทุกเช้าก่อนรับเข้าเรียน ฝึกสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชมอาคารเรียนในระหว่างวัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องเรือนและของเล่นทุกวัน

ปัจจุบันเพิ่มการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นหมอกและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลซ์ (Electrolyzed water) สามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัส ได้ 99.9% เช่น เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก ซัลโมเนลลา (Salmonella) และ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus ) ที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ โนโรไวรัส (Norovirus) และ อีโคไล (E.coli) ที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบมาตรฐานสถาบัน SGS สถาบัน Intertek และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่มีสารเคมีอันตราย ปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ www.karrico.com

 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียน  มุ่งตรวจค้นหาความบกพร่องทางด้านสุขภาพของนักเรียนเมื่อพบแล้วดำเนินการช่วยเหลือแก้ไข   รวมไปถึงการติดตามนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสุขภาพให้ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้อง  โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  :  แพทย์หญิง.เพชรัตน์ แซ่ว่อง (คุณหมอฟ้า)   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 2  แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว   (Family doctor) และได้รับรางวัล Extern ยอดเยี่ยม  แผนกกุมารเวชกรรม ปี 2554