Meditation

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมีกิจกรรมสวดมนต์และภาวนากับบทเพลงทุกวัน

เพื่อเตรียมเด็กให้มีสมาธิ คลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด พร้อมต่อการเรียนรู้

ซึ่งการสวดมนต์นั้นได้รับการยอมรับในหลายศาสตร์ว่าส่งผลดีต่อสมอง