ฺีBuddhist Instruction

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมุ่งพัฒนาเด็กตามหลักไตรสิกขา  คือ  กิน อยู่ ดู ฟังเป็น

เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา