Moter Skills

ในช่วงปฐมวัย  ร่างกายของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้นเวลานี้จึงเป็นช่วงสำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

ให้เด็กเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ทรงตัวดี เกิดการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของร่างกาย