Math

ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เริ่มต้นจากการนับเลขเรียงลำดับปากเปล่า  รู้ค่าจำนวนจากการนับสิ่งต่างๆรอบตัว

การเพิ่ม การลด  แล้วจึงค่อยเริ่มเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆทางคณิตศาสตร์

ประโยคสัญลักษณ์ และ โจทย์ปัญหา

ซึ่งเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งในศตวรรษที่ 21 คือ อ่านออก  เขียนได้ และคิดเลขเป็น