การตรวจเยี่ยม

 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาอมตะนคร

ได้รับการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ในการพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์ "ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ"