ICT Skills

·     ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill)

ในอนาคต  คนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความสามารถใช้เครื่องมือสร้างสื่อ และสื่อสารออกไปได้หลากหลายทาง

เด็กปฐมวัยสามารถฝึกหัดใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจากการจัดกิจกรรมต่างๆ

เช่น ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลที่อยากรู้   สร้างผลงานโดยใช้สื่อดิจิตอล