วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ในปี ๒๕๖๐ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสาธุกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม เป็นประธานสงฆ์

เจริญพระพุทธมนต์ รับเทียนพรรษาและสังฆทาน พร้อมทั้งฉันภัตตาหารเพล

ณ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ทั้ง ๒ สาขา ขออนุโมทนาบุญกับทุกครอบครัว