การอบรม การพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต.21

 

วันที่ 1 กันยายน 2561

ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง   ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูปฐมวัย 
หัวข้อ "การพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต. 21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0" 
ในโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และการศึกษาปฐมวัยสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
โดยมี ศน.วิภาดา จารุพนานนท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
และ ดร.อัญญรัตน์ นาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) ให้การต้อนรับ 

ในการจัดการอบรมทุกครั้ง มีการนำแนวคิดและนวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูที่เข้ารับการอบรม 

ซึ่งเป็นการบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรทางวิชาชีพ 

และทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา