วันลอยกระทง 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
โดยมีการแสดงของนักเรียนทุกคน การประดิษฐ์กระทง และ ลอยกระทง 
ซึ่งในปีนี้จัดกิจกรรมร่วมกันทั้งสองสาขา ที่บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา