ผู้รับใบอนุญาตเป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

 วันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมหัวข้อ สร้างห้องเรียนปฐมวัยอย่างไรให้มีความสุข

โดยมีนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการอบรม

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี