ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยในภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โดยมีคุณครูจากภาคใต้เข้าร่วมการอบรม 200 คน ณ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม READ Model ไปเผยแพร่ด้วย