ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยในภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย มาร่วมงาน

และมีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมการอบรม 270 คน

ณ โรงเรียนโกวิทธำรง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม READ Model ไปเผยแพร่ด้วย