ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยในภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่

 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

และ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย มาร่วมงาน

และมีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมการอบรม 250 คน

ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม READ Model ไปเผยแพร่ด้วย