ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยในภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น

 วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2562 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรม 360 คน

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม READ Model ไปเผยแพร่ด้วย