ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูปฐมวัย จังหวัดพัทลุง

 วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

การอบรม "การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย"

จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง

ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้นำ READ Model ไปเผยแพร่ด้วย