บ้านรักของเรา

 

ช่วงปฐมวัย แรกเกิด ถึง หกปี เป็นวัยสำคัญที่ต้องพัฒนากายและใจเพื่อการเป็นคนดีมีศักยภาพ

 

เรียนรู้อย่างมีความสุขในบรรยากาศที่อบอุ่น  สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย

 

จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมองที่พัฒนามากว่า 10 ปี

อิงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ

 

บ้านรักของเราสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย READ Model ที่พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน

ส่งเสริมทักษะ EF และ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งปัจจุบันได้เผยแพร่แก่คุณครูปฐมวัยทั่วประเทศ

 

เด็กๆเรียนรู้ผ่านการเล่น เพราะนั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กปฐมวัย

 

จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 8-15 คน เพื่อคุณภาพและการดูแลที่ทั่วถึง

 

ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่มีคุณภาพ เพราะนี่คือปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณภาพคน

 

เด็กๆทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นคนสำคัญ

เพราะเราเชื่อว่านั่นคือการสร้างตัวตน ตัวตนที่แข็งแรงตั้งแต่ปฐมวัยจะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

 

เด็กๆมีช่วงเวลาในการเล่นอิสระกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆ 

เพราะการเล่นเป็นกลุ่มคือพื้นฐานสำคัญของการสร้างบุคลิกภาพและการเข้าสังคม

 เด็กๆมีช่วงเวลาในการออกกำลังกายเป็นประจำ

เพราะในช่วงปฐมวัย การเคลื่อนไหวร่างกายคือการพัฒนาสมอง

 

บ้านรักของเรามีสวนเล็กๆที่ร่มรื่น เด็กๆอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ฟังนิทานทุกวัน เพราะนิทานเป็นสื่อสำคัญที่จะนำเด็กเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้

และ เด็กๆต้องได้ฟังนิทานสักพันเรื่องก่อนที่จะอ่านได้เองในที่สุด

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆฝึกการอ่านเขียนตามความเหมาะสมของวัย

เพราะเราเชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้นั้นเกิดจากการสร้างทักษะภาษาเริ่มแรกมาอย่างแข็งแรง

เด็กต้องมีแรงจูงใจภายใน จึงจะอ่านออกเขียนได้เมื่อถึงเวลาที่พร้อม

ทั้งยังช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและงอกงามไปเรื่อยๆ

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ค้นหาความรู้ผ่านการทดลอง

เพราะเราเชื่อว่าองค์ความรู้สร้างได้จากการค้นพบด้วยตนเอง

หากมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากครูและเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่ายิ่งทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้เร็วมาก

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่ท้าทาย และ สนุกสนานเสมอ เพราะนั่นคือการพัฒนาสมองที่ดีที่สุด

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ฝึกทักษะการคิด เพราะเราเชื่อว่าการคิดคือพื้นฐานในการสร้างคนในโลกอนาคตใหม่

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆมีช่วงเวลาที่จะทำกิจกรรมลำพัง

ได้เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการที่มีความท้าทายและจำนวนพอเพียงกับจำนวนเด็ก

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำงานศิลปะทุกวันเพราะสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญกับชีวิต

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมเสริมศักยภาพภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษ

 

 ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมเสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่นโดยครูเจ้าของภาษา
 
 
 
ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านกีฬาเทควันโด เพื่อช่วยสลายพลังงาน
ส่งเสริมสมรรถนะร่างกายและฝึกวินัย
 
 
 
 ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านกีฬาว่ายน้ำ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางกายและฝึกการเอาตัวรอดในน้ำ
 
 
ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านบัลเล่ต์ เพื่อฝึกบุคลิกภาพ สร้างทักษะด้านดนตรีและการแสดง
 
 
 
ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านดนตรีสากล เพื่อฝึกทักษะด้านดนตรี
 
 
 
บ้านรักของเราเชื่อว่าเด็กไทยต้องมีอัตลักษณ์ไทย เด็กๆทุกคนจึงได้รับการฝึกมารยาทไทย เรียนดนตรีไทยและรำไทย
 
 
 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆทุกคนได้รับการฝึกฝนให้ดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวั

เพราะการดูแลตนเองได้คือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะสมอง

 

ในบ้านรักของเรา ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า มีการคัดกรองเด็กป่วยอย่างเคร่งครัด

 

บ้านรักของเราเชื่อว่าสุขภาพของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ

จึงมีการฆ่าเชื้อของเล่น เครื่องเรือน และภายในรถโรงเรียนทุกวัน

มีการพ่นหมอกฆ่าเชื้อระบบน้ำอิเล็กทรอไลซ์ในอาคารเรียนสม่ำเสมอ

 

บ้านรักของเรามุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักวิชาการและคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญตลอดมา

 

15 ปีแล้วที่บ้านรักของเราสร้างเด็กคุณภาพที่ยืนอย่างสง่างามในแบบที่ตนเองถนัด

 

 
 
บ้านรักของเราเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เดินทางไปเผยแพร่องค์ความรู้ทั่วประเทศ
และเปิดบ้านให้หน่วยงานที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นที่เด็กปฐมวัย