ผู้รับใบอนุญาตได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัย ณ จังหวัดตรัง

 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง

ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ณ โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง โดยมีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคใต้เข้าร่วมการอบรม 180 คน

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม READ Model ไปเผยแพร่ด้วย