วันครูแห่งชาติ 2563

 นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

คนดี มีเครื่องหมายสองประการ คือ กตัญญู แปลว่า รู้คุณ

และกตเวที แปลว่า แทนคุณ น้อมบูชาพระคุณครูของครู

เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอบูรพคณาจารย์อำนวยอวยพรให้สวัสดิมงคลจงมีแก่ศิษย์ของศิษย์ทุกคน