เกียรติบัตรส่งเสริมการอ่านตามแนวการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม

เกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมการอ่านของเด็ก

ตามแนวการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม

ในโครงการนิทานเพื่อนรัก

บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด